Privacyverklaring

MIJN Makelaardij legt in het privacystatement aan u uit welke persoonsgegevens worden verzameld en voor welke doeleinden. Ook wijst MIJN Makelaardij u met deze privacystatement op de risico’s, rechten en verplichtingen en waarborgen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Verder maakt MIJN Makelaardij u duidelijk op welke wijze de rechten met betrekking tot de verwerking kunnen worden uitgeoefend.

 

 • Indentiteit/contactgegevens

Salvum Woondiensten B.V. h.o.d.n. MIJN Makelaardij (hierna: MIJN Makelaardij)

Angelenweg 153

5349 TG Oss

Telefoon: 085-7441113

E-mail: info@mijn-makelaardij.nl
Vragen op het gebied van privacy kunt u stellen via info@mijn-makelaardij.nl

 

 • Gegevensverwerking

Via de diensten van MIJN Makelaardij en/of de aan haar gelieerde ondernemingen worden privacygevoelige gegevens verwerkt. Onder deze verwerking wordt het volgende verstaan: al het gebruik van uw persoonsgegevens zoals het aanpassen, opslaan, doorsturen of verwijderen van deze gegevens. MIJN Makelaardij gebruikt de gegevens onder ander doordat gebruik wordt gemaakt van de diensten van MIJN Makelaardij. MIJN Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor de bevestiging van een bezichtiging, uitvoering van overeenkomsten met u, managementinformatie, product- en dienstontwikkeling, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

 

De aan MIJN Makelaardij gelieerde ondernemingen zijn:
– Salvum Woondiensten B.V.

Websites van MIJN Makelaardij:

Mijn Makelaardij

 • Soorten gegevens die worden verzameld
 • Naam, adres en woonplaats;
 • Contactgegevens zoals een (mobiel)telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geboortedatum en leeftijd;
 • Burgerlijke staat, nationaliteit, id-bewijs en bsn-nummer
 • Gegevens gerelateerd aan werk zoals werkgever, functie en inkomensgegevens;

 

Van belang hierbij is om te weten dat MIJN Makelaardij niet altijd alle gegevens van u gebruikt. Welke gegevens worden gebruikt is afhankelijk van het doel waarvoor MIJN Makelaardij de gegevens verwerkt.

MIJN Makelaardij verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens zoals etnische afkomst, ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging, vakbond lidmaatschap, geaardheid of strafrechtelijke gegevens.

MIJN Makelaardij verwerkt de persoonsgegevens die klanten zelf aan MIJN Makelaardij ter beschikking stellen. Ook wordt de informatie ter beschikking gesteld door aanmelding van de nieuwsbrief.

De e-mailadressen worden alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst. De klant heeft op iedere nieuwsbrief de mogelijkheid zich af te melden via een link.

MIJN Makelaardij verwerkt de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt. Als de verwerking van persoonsgegevens voor een ander doel wordt gebruikt dan waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, word hiervoor expliciete toestemming gevraagd.

 

 • Bron van gegevensverkrijging

MIJN Makelaardij vraagt de gegevens bij de klant op en de klant verstrekt uit eigen wil gegevens. Voor bepaalde diensten zijn bepaalde gegevens noodzakelijk om te verstrekken om vervolgens van de dienst gebruik te kunnen maken. Ook zijn er gegevens die MIJN Makelaardij automatisch verkrijgt. Denkt hierbij aan gedetailleerde gegevens over de apparaten die de klant gebruikt. MIJN Makelaardij verkrijgt deze gegevens

 

 • Doeleinden voor de gegevensverwerking

MIJN Makelaardij gebruikt uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om de diensten en producten van MIJN Makelaardij aan te bieden en te kunnen laten werken
 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Uitvoering van analyses
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen

 

 • Toestemming

MIJN Makelaardij zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op een expliciete  toestemming, dan hebt u altijd het recht om de toestemming in te trekken.

 

 • Gegevensverwerking noodzakelijk voor uitvoering overeenkomst

Het kan zijn dat MIJN Makelaardij uw gegevens verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zonder deze verwerking, kan MIJN Makelaardij de diensten/ niet leveren. U moet hierbij denken aan  de volgende gegevens, NAW-gegevens, e-mail, telefoon, voor het maken van afspraken voor de bezichtiging van uw woning.

 

 • Gegevensverwerking noodzakelijk op grond van wettelijke plicht

MIJN Makelaardij kan gegevens verwerken omdat die op grond van een wettelijke plicht moet. U moet hierbij bijvoorbeeld denken aan het verschaffen van een ID-bewijs bij de koop van een woning. Dit moet op basis van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft).

Op basis van de wet dient MIJN Makelaardij bijvoorbeeld betalingsgegevens 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst. MIJN Makelaardij zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. De periode gedurende welke de persoonsgegevens worden opgeslagen, zal voor administratieve en financiële gegevens (inclusief persoonsgegevens) 7 jaar vanaf het moment van vastlegging zijn en voor overige gegevens 5 jaar vanaf het moment van vastlegging.

 

 • Gegevensverwerking in verband met gerechtvaardigd belang

Ook kan MIJN Makelaardij gegevens verwerken als hierbij een gerechtvaardigd belang is voor MIJN Makelaardij zelf of een derde. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om bedrijfsbelangen. MIJN Makelaardij zal in een dergelijk geval altijd een gedegen belangenafweging maken met uw privacybelang. MIJN Makelaardij zal deze grondslag als uitzondering gebruiken en proberen de hiervoor onder 6, 7 of 8 genoemde grondslagen indien mogelijk eerder te gebruiken.

 

 •  Ontvangers van persoonsgegevens

Uw gegevens kunnen binnen MIJN Makelaardij en aan MIJN Makelaardij gelieerde ondernemingen worden uitgewisseld en gecombineerd.

Voor het verwerken van persoonsgegevens maakt MIJN Makelaardij gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over uw gegevens. MIJN Makelaardij maakt afspraken met deze verwerkers voor de instructies en beveiligingsstandaarden die zij moeten hanteren. Dit zal in een zogenaamde verwerkersovereenkomst worden vastgelegd.

MIJN Makelaardij zal de gegevens niet doorgeven aan landen buiten de EU, tenzij MIJN Makelaardij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Sprake hiervan kan zijn indien bijvoorbeeld een klant zelf in een land buiten de EU verblijft.

 

 • Cookies

Op deze en andere websites van MIJN Makelaardij maken wij gebruik van cookies. MIJN Makelaardij gebruikt de volgende cookies:

Analytische cookies: voor het analyseren en verzamelen van statistieken om de ervaring op de website en advertenties te verbeteren.

Functionele cookies: voor de werkbaarheid van de website

Social cookies: om de mogelijkheid te bieden reacties te delen voor bijvoorbeeld commentaar.

Door het gebruik van onze diensten en de website stemt u er mee in dat wij cookies plaatsen en uitlezen op onze websites. Uw toestemming blijft geldig voor de duur van de overeenkomst en totdat u deze intrekt.

 

 • Klacht

De Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 • Beveiliging persoonsgegevens

MIJN Makelaardij respecteert de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming. MIJN Makelaardij doet haar uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt passende technische en organisatorische maatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen iemand ongeoorloofd toegang tot de gegevens te geven, zodat gegevens geheim gehouden worden. Als MIJN Makelaardij (sub-)verwerkers inschakelt, verplicht MIJN Makelaardij deze om volgens dezelfde beveiligingsstandaarden met uw gegevens te werken.

 

 • Rechten voor u als betrokkene

U mag ons inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens en verzoeken de persoonsgegevens over te dragen.

U kunt ons te allen tijde een verzoek doen om een van voornoemde rechten uit te oefenen. E-mail dan naar info@mijn-makelaardij.nl Geef in uw e-mail zo duidelijk mogelijk aan op welke persoonsgegevens uw verzoek ziet en van welk recht u gebruik wenst te maken. MIJN Makelaardij probeert binnen een termijn van 4 weken te reageren.

 

 • Wijzigingen

MIJN Makelaardij behoudt zich het recht voor om dit privacystatement op ieder gewenst moment en voor welke reden dan ook eenzijdig aan te passen of te wijzigen.

 

 • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om via de website of onze diensten gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mijn-makelaardij.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Vragen en/of opmerkingen?

Neem contact op met ons via:

E-mail: info@mijn-makelaardij.nl

Telefoon: 085 – 744 11 13

Adres: Angelenweg 153, 5349 TG Oss